top of page

Group

Public·11 members

Apkoppor - en zoonos som kan drabba både djur och människorEnligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC har det fram till den 29 juni registrerats 4 178 fall av apkoppor i Europa. Men trots den nya klassificeringen i Finland säger Virolainen-Julkunen ändå att man inte behöver ta till några drastiska åtgärder för att skydda sig från smitta.
apkoppor bild


Download apk: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fjinyurl.com%2F2unHGC&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0t8P2XD0kpXSoHsq1967iWVirolainen-Julkunen menar att Social- och hälsovårdsministeriets budskap den här gången är mer pålitligt. Det här eftersom apkoppor inte är någon ny sjukdom, utan en som har funnits i flera årtionden.


Apkoppor smittar inte särskilt lätt från människa till människa, och det är ovanligt att smittan sprider sig vid korta, vardagliga möten. Det behövs i allmänhet en sexuell kontakt för att apkoppor ska smitta, säger THL.


Vem som helst kan få smittan, men apkoppor förekommer närmast hos män som haft sex med andra män och som ofta byter partner. Kondom skyddar mot flera könssjukdomar med erbjuder inte ett tillräckligt skydd mot apkoppor.


Till symptomen hör feber, huvudvärk och blåsartade utslag i ansiktet och på händer och fötter. När sjukdomen framskrider växer blåsorna och börjar bilda var. Till slut torkar de bort. Blåsor kan också bildas på munnens slemhinnor och i det genitala området.


Världshälsoorganisationen WHO möts i dag torsdag för att diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att stoppa spridningen av apkoppor och om man borde utlysa ett internationellt hälsonödläge.


Enligt en studie av 528 fall av apkoppor i 16 länder var 90 procent av patienterna homo- eller bisexuella män som haft sex med män. Den 25 juli klassade Världshälsoorganisationen WHO smittspridningen av apkoppor som ett internationellt hälsonödläge.


apkoppor foton och bilder


apkoppor symtom och behandling


apkoppor virus och smitta


apkoppor utslag och blåsor


apkoppor vaccin och förebyggande


apkoppor orsak och diagnos


apkoppor komplikationer och risker


apkoppor hos barn och vuxna


apkoppor i Sverige och världen


apkoppor historia och utrotning


apkoppor allmänfarlig sjukdom


apkoppor smittkoppsliknande sjukdom


apkoppor från djur till människa


apkoppor sexuellt överförbar sjukdom


apkoppor feber och huvudvärk


apkoppor handflator och fotsulor


apkoppor ansikte och genitalier


apkoppor slemhinnor och ögonlock


apkoppor inkubationstid och sjukdomsförlopp


apkoppor dödlighet och prognos


apkoppor test och provtagning


apkoppor läkare och vårdcentral


apkoppor isolering och karantän


apkoppor information och råd


apkoppor forskning och utveckling


mpox nytt namn för apkoppor


mpox globalt utbrott 2022


mpox män som har sex med män (MSM)


mpox smittspårning och kontaktuppföljning


mpox rapportering och anmälan


mpox förekomst och statistik


mpox rekommendationer och riktlinjer


mpox frågor och svar (FAQ)


mpox nyheter och uppdateringar


mpox varning och beredskap


mpox källor och referenser


mpox bilder gratis nedladdning


mpox bilder hög upplösning


mpox bilder royaltyfria


mpox bilder tecknade


mpox bilder illustrationer


mpox bilder infografik


mpox bilder video


mpox bilder animation


mpox bilder mikroskop


mpox bilder hud


mpox bilder ansikte


mpox bilder händer


mpox bilder fötter


Apkoppor sprids i världen, och WHO har klassificerat sjukdomen som internationellt hot mot människors hälsa. Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ger en aktuell bild av apkoppor, både när det gäller läget i vården, möjligheten till vaccin och behandling och forskningsläget i världen.


Apkoppor är en ovanlig virusinfektion, som under 2022 börjat smitta även i länder där apkoppor tidigare inte förekommit, framför allt mellan män som har sex med män. Av alla som smittats av viruset i Europa och Nordamerika har endast cirka fem procent varit kvinnor. De senaste veckorna har spridningen generellt dock gått ned mycket kraftigt. Till och med vecka 44 har Folkhälsomyndigheten registrerat totalt 212 fall av apkoppor i Sverige.


Studien publiceras i tidskriften The Lancet, och är en rapport om 136 fall fram till början av oktober 2022, där kvinnor haft en bekräftad infektion med apkoppor. Fallen berör både ciskvinnor (registrerade som flickor vid födseln och har fortsatt kvinnlig könsidentitet), transkvinnor (registrerade som pojkar vid födseln men har en kvinnlig könsidentitet) och ickebinära personer som registrerades som flickor vid födseln.


Resultaten bekräftar tidigare fynd att infektionen överförs sexuellt genom kroppsvätskor och även genom hud-mot-hudkontakt. En annan slutsats från fallstudien är också att det kan behövas bredare utbildning om apkoppor till annan sjukvårdspersonal än dem som är verksamma inom infektion och venereologi.


Hittills har ciskvinnor, transkvinnor och ickebinära varit underrepresenterade i forskningen och mycket är okänt när det gäller hur kvinnor påverkas av apkoppor. Forskningssamarbetet leds av professor Chloe Orkin vid Queen Mary University of London.


Mpox är en virussjukdom som huvudsakligen sprids från djur till människor, men överföring mellan människor kan också ske. Sjukdomen förekommer vanligtvis i västra och centrala Afrika och har tidigare varit ovanlig i Europa. Vid typisk sjukdomsbild drabbas den smittade individen inom 5 till 21 dagar från smittotillfället av något eller flera av följande symtom: feber, frossa, svullna lymfkörtlar, huvudvärk och ryggvärk. Inom 1 till 3 dagar efter debut av feber uppträder en hudrodnad som övergår i blåsbildning med åtföljande sår. Sedan tidigare är det känt att viruset kan spridas via droppsmitta och via nära kroppskontakt.


Sedan våren 2022 har en spridning av en mildare form av sjukdomen setts i Europa och Nordamerika där de flesta fallen har identifierats bland män som har sex med män. I det aktuella utbrottet under 2022 har det beskrivits en symtombild som debuterat med genitala, perianala eller orala blåsor och sår, ibland i kombination med svullna lymfkörtlar främst i ljumskar. Allmänsymtom förekommer inte i alla fall, i vissa fall kommer hudlesioner före allmänsymtom och i vissa fall har symtombilden dominerats av proktit eller rektala symtom utan samtidigt synliga hudlesioner. Det är inte klarlagt om symtomfri infektion kan förekomma.


Personen i Halland som bekräftats ha apkoppor ska ha blivit smittad utomlands och är inte i behov av sjukhusvård. Region Halland lämnar inte ut någon information om det finns fler misstänka fall i regionen.


Man ska alltså vara försiktig med att jämföra apkoppsviruset med coronaviruset. Även om det finns likheter som att virusen tros härstamma från djurriket och kan smitta människor är dess förutsättningar för att spridas olika. Mellan människor smittar apkoppor genom nära fysisk kontakt. Viruset kan ta sig in i kroppen via luftvägarna, skadad hud eller slemhinnorna. I utbrottet som pågår i Europa just nu är sexuella kontakter den vanligaste smittovägen, främst män som har sex med män drabbas enligt Folkhälsomyndigheten.


Den som vet att man blivit exponerad för viruset eller har anledning att tro det kan kontakta vården genom 1177 och uppge misstankarna för att få rätt omhändertagande. Symptomen är ofta milda och består främst av utslag, sår och blåsor men även feber, huvudvärk, muskelvärk och svullna lymfkörtlar. Personer i riskgrupp, barn under ett år, gravida och personer med nedsatt immunförsvar, löper ökad risk för allvarlig sjukdom. Dödsfall är ovanligt och har bara rapporterats från länder där sjukdomen funnits en längre tid. I del flesta fall läker apkoppor av sig själv inom några veckor.


Totalt har minst 6 fall av apkoppor rapporterats i Sverige från flera regioner. Enligt TT har omkring 1 600 fall av sjukdomen registrerats världen över under de senaste veckorna. Nu meddelar WHO att man kommer diskutera att eventuellt utfärda internationellt hälsonödläge, den allvarligaste varningen, likt man gjort på grund av bland annat covid-19 och svininfluensa.


EU-länderna har gemensamt beställt vaccin mot apkoppor och Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att ta fram en nationell plan för eventuell vaccineringsinsats i Sverige. Enligt regeringen har man dock ingen plan på allmän vaccinering motsvarande vaccineringen mot covid-19.


På torsdagen den 19 maj bekräftade Folkhälsomyndigheten att en person i region Stockholm drabbats av apkoppor, på engelska kallat monkeypox. Man ska nu försöka ta reda på om det finns fler smittade i landet.


Hur bra är egentligen apkoppsvaccinets effekt mot apkoppsvirus? Svaret är ännu oklart. En ny studie från Nederländerna tyder på att skyddseffekten mot apkoppor kan vara lägre än många hoppas. Analyser av blodprover från vaccinerade personer visade på endast låga nivåer av antikroppar som kan neutralisera apkoppsvirus.


Det vaccin som i dag är godkänt mot apkoppor är från början framtaget för att skydda mot smittkoppor. Det bygger på en modifierad version av ett virus som är nära släkt med smittkoppor och kallas vacciniavirus Ankara.


Apkoppor och smittkoppor är närbesläktade virus. Vaccin mot det sistnämnda väntas därför även ha effekt mot det första. Ett äldre smittkoppsvaccin gav också ett visst skydd mot apkoppor i en studie i Republiken Kongo.


När det gäller det nuvarande smittkoppsvaccinet saknas det ännu data om dess skyddseffekt mot apkoppor hos människor. Men en studie av apor visade att det skyddade mot allvarlig sjukdom och död i apkoppor, även om det inte gav fullständig immunitet.


Ett flertal kliniska studier som jämför ovaccinerade och vaccinerade grupper pågår för att få en bättre bild av vaccinets skyddseffekt mot apkoppor. Under tiden ville forskarna bakom den nu aktuella studien närmare undersöka de immunsvar som vaccinet framkallar. De har publicerat sina resultat på en så kallad preprintserver, i väntan på vetenskaplig granskning och publicering i en vetenskaplig tidskrift.


Fyra veckor efter den första dosen konstaterade forskarna endast låga nivåer av neutraliserande antikroppar mot apkoppsvirus. Detta i blodprover från fem av åtta vaccinerade försökspersoner. Hos tre av åtta fanns inga mätbara nivåer alls av antikroppar mot apkoppor. Den andra dosen ökade antikroppsnivån något hos vissa, men förändringarna var små jämfört med läget efter dos 1.


Forskarna bakom studien framhåller att ännu ingen vet hur höga antikroppsnivåer mot apkoppor som krävs för att förhindra infektion och allvarlig sjukdom. Därför är det inte självklart vad studiens resultat betyder för skyddseffekten mot apkoppor i verkliga livet. Forskarna skriver att fortsatt forskning behövs för att fastställa detta.


Eftersom viruset trivs i tropiskt klimat har sjukdomen främst förekommit i de västra och centrala delarna av den afrikanska kontinenten. Endast enstaka fall har tidigare konstaterats i andra delar av världen. Under våren och sommaren har ett flertal fall upptäckts på olika håll i världen, bland annat i Spanien och Storbritannien och USA. Folkhälsomyndigheten har också bekräftat ett antal fall av apkoppor i Sverige.


Vad gäller apkoppor så har Jämtland-Härjedalen, tillsammans med de tre andra Norrlandsregionerna, beslutat att inte redovisa antalet bekräftade fall per region. Den som vill veta antal smittade hänvisas till statistik för hela landet. Anledningen är att riskgruppen, män som har sex med män, anses vara så liten att statistiken kan få en utpekande effekt och bryta mot patientsekretessen.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page